<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Glædelig jul og godt nytår

23.12.05
Så holder Hævneren en velfortjent ferie i de næste par uger.
Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.


Selv Osama er blevet juletosset

eller er det bare generelt tosset efter disse billeder af en Bin-Laden:

Formodet tysk deal med terrorister sender Hizbollah medlem på fri fod

20.12.05
Det er mere end almindelig suspekt at Tyskland netop har sat et Hizbollah-medlem fri ganske kort tid før løsladelsen af det tyske gidsel i Irak Susanne Osthoff.

Den 41-årige Mohammed Ali Hamadi blev ellers idømt livsvarigt fængsel i 1989 ved landsretten i Frankfurt am Main for mordet på en dykker i den amerikanske flåde i forbindelse med kapringen af et TWA fly.

- Han har udstået sin straf, siger Eva Schmierer, der er talskvinde for det tyske justitsministerium.

Hamadi blev sat på fri fod kort før den tyske arkæolog Susanne Osthoff blev løsladt af sine kidnappere i Irak, men det tyske udenrigsministerium afviser, at der skulle være indgået en handel, for at løskøbe Osthoff.


Kilde: Ritzau

USA havde ytret ønske om at få Hamadi udleveret, et ønske som NATO-"partnerne" altså ignorerede.

En terrorist på fri fod til gengæld for et enkelt gidsel er en bitter pris som meget vel kan koste andre mennesker livet. Men tyskerne er nok ligeglade sålænge det bare er amerikanere der dør.

Europarådets Ministerkomité kritiserer dansk uvilje til islamisering

18.12.05
Ja sådan burde overskriften egentlig lyde på historien som bl.a. Berlingske Tidende har.
Den fuldstændigt ubrugelige Ministerkomité har atter engang kedet sig bravt og kastet sig over at kritisere det de betegner som "en sprække af intolerance i den danske samfund blandt andet i den politiske arena og i visse medier".

Resolutionen indeholder en række anbefalinger til de danske myndigheder - blandt andet at skolebøgerne i højere grad indrettes efter den gruppe af muslimer og andre etniske og religiøse grupper, der nu er blevet en del af det danske samfund.

»Der er brug for, at deres kultur, historie, sprog og religion reflekteres bedre i skolebøgerne,« mener Ministerkomiteen, der også peger på, at folkekirkens status er et problem i forhold til behandlingen af andre religioner i Danmark.


Kort sagt mener Ministerkomitéen altså at der skal mere islam ind i undervisningen.
Det er ikke noget vi har gjort med hverken katolske immigranter, jødiske immigranter eller nogen andre for den sags skyld, og det er ikke noget udtryk for urimelig diskrimination.
Det der skal læres i de danske skoler skal først og fremmest være noget der gør det muligt for eleverne at begå sig i det danske samfund, som nuengang er et vestligt samfund og ikke et arabisk stammesamfund.

Heldigvis har regeringen da rygrad nok til at afvise den latterlige kritik.

»Europarådet taler om intolerance på det politiske plan og i vise medier. Men vi har altså ytringsfrihed i Danmark. Vi lever ikke i en diktaturstat, hvor der kan udstedes dekreter om, hvad pressen må skrive,« siger Irene Simonsen, der også afviser kritikken af folkekirkens særstatus i Danmark.

»Den følger af grundloven. Vil Europarådet nu også til at bestemme, om vi skal lave grundloven om.«

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, kalder det en glidebane, at Europarådet nu vil have Danmark til at behandle de forskellige grupper af indvandrere og flygtninge som nationale mindretal.


Ministerkomtéen ignorer også fuldstændigt at Danmark rent faktisk er en mønsterelev når det gælder bekæmpelsen af såkaldte hate-crimes. I såkaldt "tolerante" lande som Sverigstan er der langt flere hate-crimes (forøvrigt et mærkeligt begreb som knægtene i South Park konstaterer, da al vold jo nok er begrundet i had) end i Danmark.

Interessant er det faktisk hvor vildt overrepræsenterde særligt unge med mellemøstlig baggrund er i statistikken når det handler om vold.
Men det er jo vel sikkert den "hårde" tones skyld.....

Så hvis du ytrer kritik imod nogetsomhelst jeg eller en anden liberal-konservativ dansker måtte sige må jeg smadrer dig, eller den undskyldning gælder måske ikke mig?