<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Europarådets Ministerkomité kritiserer dansk uvilje til islamisering

Ja sådan burde overskriften egentlig lyde på historien som bl.a. Berlingske Tidende har.
Den fuldstændigt ubrugelige Ministerkomité har atter engang kedet sig bravt og kastet sig over at kritisere det de betegner som "en sprække af intolerance i den danske samfund blandt andet i den politiske arena og i visse medier".

Resolutionen indeholder en række anbefalinger til de danske myndigheder - blandt andet at skolebøgerne i højere grad indrettes efter den gruppe af muslimer og andre etniske og religiøse grupper, der nu er blevet en del af det danske samfund.

»Der er brug for, at deres kultur, historie, sprog og religion reflekteres bedre i skolebøgerne,« mener Ministerkomiteen, der også peger på, at folkekirkens status er et problem i forhold til behandlingen af andre religioner i Danmark.


Kort sagt mener Ministerkomitéen altså at der skal mere islam ind i undervisningen.
Det er ikke noget vi har gjort med hverken katolske immigranter, jødiske immigranter eller nogen andre for den sags skyld, og det er ikke noget udtryk for urimelig diskrimination.
Det der skal læres i de danske skoler skal først og fremmest være noget der gør det muligt for eleverne at begå sig i det danske samfund, som nuengang er et vestligt samfund og ikke et arabisk stammesamfund.

Heldigvis har regeringen da rygrad nok til at afvise den latterlige kritik.

»Europarådet taler om intolerance på det politiske plan og i vise medier. Men vi har altså ytringsfrihed i Danmark. Vi lever ikke i en diktaturstat, hvor der kan udstedes dekreter om, hvad pressen må skrive,« siger Irene Simonsen, der også afviser kritikken af folkekirkens særstatus i Danmark.

»Den følger af grundloven. Vil Europarådet nu også til at bestemme, om vi skal lave grundloven om.«

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, kalder det en glidebane, at Europarådet nu vil have Danmark til at behandle de forskellige grupper af indvandrere og flygtninge som nationale mindretal.


Ministerkomtéen ignorer også fuldstændigt at Danmark rent faktisk er en mønsterelev når det gælder bekæmpelsen af såkaldte hate-crimes. I såkaldt "tolerante" lande som Sverigstan er der langt flere hate-crimes (forøvrigt et mærkeligt begreb som knægtene i South Park konstaterer, da al vold jo nok er begrundet i had) end i Danmark.

Interessant er det faktisk hvor vildt overrepræsenterde særligt unge med mellemøstlig baggrund er i statistikken når det handler om vold.
Men det er jo vel sikkert den "hårde" tones skyld.....

Så hvis du ytrer kritik imod nogetsomhelst jeg eller en anden liberal-konservativ dansker måtte sige må jeg smadrer dig, eller den undskyldning gælder måske ikke mig?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous vivi andersen
5:55 AM

Europakommissionens foreslag er ikke noget nyt :

The Euro-Arab dialogue´s Hamburg Symposium of 1983 anbefalede bl.a., at de Europæiske ikke-muslimske skolers læseplaner skulle suppleres med viden imigranternes kulturelle baggrund - samt at de muslimske imigranter til EU garanteres ikke på nogen måder skal tvinges til at tilpasse sig værtslandenes vaner.    
skrevet af: Blogger AnnaLyttiger
3:28 PM

Jeg FATTER bare ikke, hvad disse islam-apologeter og oikofober egentlig vil opnå. Kan nogen mon svare mig?

Kan de mon selv, når det kommer til stykket?

Anna Lyttiger
http://annalyttiger.blogspot.com    
skrevet af: Blogger Oldo
10:50 AM

Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.    
skrevet af: Blogger Oldo
10:56 AM

Må jeg stemme i fra Nepal - samme multi-kultis, forskellig "label" - UN - organisationen som har sat "sex for food" i system i NÆSTEN alle UN-lejre i verden, vil også blande sig i Nepali borgerkrig!
Mystisk nok lige nu, da det begyndte at gå godt for Kongen: der kommer kommune-valg om en måned og parlaments-valg i løbet af kort tid derfeter - ja, når det begyndte at gå SKIDT for jungel-kammeraterne, da kommer UN og råber og skriger!
Læs mer (dsv. på engelsk) på min Himalayan Bamboo blog: http://basbar.blogspot.com/
Oldo, Bhaktapur, Nepal    » Send en kommentar