<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

EkstraBladet og "Nazi-Jacko"

"Nazi-jacko skal sige undskyld" sådan lyder EkstraBladets overskrift ovenpå at den detroniserede king of pops konspirationsteorier og blodigle sammenligninger på bekostning af jøderne er blevet offentligt.
"Michael Jackson, der på bedste nationalsocialistiske vis har sammenlignet jøder med 'blodigler'"
Det der er interessant i denne sammenhæng er at journalisten enten pga. begrænset viden, vane eller for at lave spin i Jackson-sagen laver associationen jødehad = nazisme.
En association der for kendere af Jacksons nye religion (Jackson er konverteret til islam) ville være langt mere oplagt er associationen med muslimsk anti-semitisme.

Når nu Jackson flytter til Bahrain kan han jo så få rigelig lejlighed til at blive updatet på det seneste nye indenfor jødehad fra de mange arabiske satellitkanaler hvoraf mange sender i store dele af Europa forbudt anti-semitisk propaganda.For eksempler på moderne mediedrevet anti-semitisme i det arabiske rum kan anbefales memritv.org
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar