<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Får Danmark sin egen Cindy Sheehan?

BT kunne i dag rapportere at det er lykkedes Grundlovskomiteen af 2003 at kapre forældrene til den unge danske soldat der blev dræbt af terrorister i Irak.
Forældrene til den danske soldat, der blev dræbt i Irak første oktober, meldte sig i eftermiddags til kredsen af personer, der vil sagsøge statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak

Grundlovskomiteen af 2003 er en organisation der har nære forbindelser til bl.a. det venstre-radikale CensurNyt.dk som blandt andet gør det i obskure konspirationsteorier omkring terrorangrebene 11. september og i udbredelse af meldinger fra loonien Rune Engelbreth Larsen.

Det er trist at forældrene er blevet vildledt af denne samling samvittighedsløse der mere end noget andet bare plejer deres egne politiske interesser.

Det er fuldstændig vanvid at sagsøge Anders Fogh Rasmussen for tabet af deres søn.
Det er den omvendte verden disse mennesker tænker i.
Hvad med at sagsøge de lande der har sponsoreret terroristerne der dræbte deres søn - nemlig Iran.
Den vejsidebombe der dræbte deres søn var samme model som dem hizbollah bruger, en terrororganisation der er finansieret af Iran.


Det har ikke været kønt at følge "anti-war mom" Cindy Sheehan der godt nok var radikal i forvejen men som er blevet mere og mere forstyrret af den konstante udnyttelse loonie-fløjen i amerikansk politik har ført på hendeBaath-partiets (øh Komiteen for et Frit Irak) Carsten Kofoed glæder sig sikkert også
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar