<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Polygami - misforstået og dyr fransk tollerance

Den særligt blandt afrikanske (muslimske?) familier udbredte polygami er ifølge Bernard Accoyer (medlem af det franske parlament for det konservative UMP) medskyldigt for vold i forstæderne.

I Frankrig har skiftende regeringer stiltiende accepteret polygami blandt indvandrere hvor indenrigsministeriet idag vurderer at der er 20.000 polygame familier i Frankrig. Disse familier får stort set alle børnepenge og ifølge socialforbundene er der sågar tale om 30.000 sådanne familier. Med et officielt gennemsnit på 10 børn per polygame familie betaler staten altså for 300.000 personer i sådanne illegale familieformer.

En borgmester der slog alarm over de enorme udgifter (mange familier kommer let op på 2000 Euro alene fra børnepenge) blev bragt til stilhed ved slet skjulte beskyldninger om at han bare var racist.

I 1993 forsøgte den konservative indenrigsminister Charles Pasqua at standse familiesammenføringen for kone nummer to. Imidlertid faldt forslaget på gulvet igen pga. det franske fænomen at børn født i Frankrig automatisk kan blive franske statsborgere og dette slutteligt ville betyde at man udviste moderen for et "fransk" barn.

En undersøgelse fra det statslige forskningscentrum CNRS kom til konklussionen at risikoen for at blive kriminel steg hvis personen kom fra sådanne meget store familier, ihvertfald i problemforstæderne.

Kilde: Nyhedsmagasinet Focus (Tyskland)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar