<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pind træder tilbage i Kjøvenhavnstrup

Venstres resultat i Rittograd.... øh Kjøvenhavnstrup, var jo alt andet end fremragende.
Som konsekvens har Venstres kandidat til Overborgemester-posten Søren Pind valgt at træde tilbage.
Ganske forståeligt efter et sådant resultat, det kan ikke være så sjovt at være Søren Pind for tiden.

Men det syntes en flok "hackere" (betegnelsen for folk der ødelægger ting er nu ikke "hacker" men derimod "cracker" eller bare "cyber vandal") så ikke er nok.
De har ifølge Berlingske.dk været ude og "deface" Søren Pinds hjemmeside med en håneside:

En gruppe, der kalder sig "Team Gilmore Girls", har hacket hjemmesiden www.soren-pind.dk og i stedet lagt en tekst ud, hvor de beder "valgets største taber" om at kommentere nederlaget.

- Man ligger, som man har redt, og jeg har jo altid været en idiot. At jeg samtidig er grim ad helvede til er bare sort uheld, har gruppen citeret Søren Pind for at udtale.

Samtidig har gruppen lagt et billede på hjemmesiden, hvor Søren Pind vifter med armene og siger "Hu hej jeg er bøsse".

Søren Pinds hjemmeside er nu rettet igen og har igen den korrekte indhold.


Hvor er det dog typisk for de latterlige halv-autonome polit-vandaler at sparke på folk der allerede ligger ned, men det er jo også det eneste de kan med de svage overarme de har.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar