<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Irakisk udenrigsminister: Muhammed-tegninger er racistisk og anti-religiøs propaganda

Så må man hellere lige sige: "klap lige hesten Mulle".

De sydlandske temperamenter går stadig i selvsving over JP's Muhammed tegninger.

Fra JPs artikel om emnet:
Iraks sekulære, kurdiske udenrigsminister Hoshyar Zebari betegnede tegningerne som »racistisk og anti-religiøs propaganda,«

Jeg troede seriøst han havde bedre ting at tage sig til end at rende rundt og blive forarget over en bunke tegninger som var han en anden Amish der lige har været inde og se "Life of Brian".Manden der har studeret sociologi i England går ellers for at være en sekulær politiker. Men måske er det lidt Enhedsliste-syndromet hvor misforstået tolerance overfor intolerante religionstolkninger bærer mærkelige blomster.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger .sfw
1:03 PM

Jeg tror nu han har valgt at sælge sin sjæl til folkestemningen af rent politiske årsager. Hans popularitet vil helt klart gå op blandt de orthodoxe, når han ytrer sligt, for det er et kraftfuldt signal til alle de fromme om, at selvom man er demokrat, så er man ikke dermed Islams fjende. Altså at der ikke er nogen modsætning mellem islam og demkrati.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
5:12 PM

Jeg er enig med dig at han sidder i en situation hvor det taktisk set for ham er en sag hvor han kan vinde sympatier fra de ortodokse muslimer i landet.
Bekymrende er dog stadig hans meget grove retorik.    » Send en kommentar