<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mao var villig til atomkrig

Formand Mao var i 1957 villig til at kaste verden ud i en atomkrig for at sikre sig kontrollen med Taiwan og for at udslette USA.
Det er en ny afsløring der kommer frem i en ny Mao-biografik skrevet af Jung Chang.
Planen var at Rusland skulle forsyne Kina med atomvåben men at det skulle være Kina der førte krigen. Ofrene ville være massive ved gensidig udslettelse, men det var noget Maos onde hjerne var villig til.
»For den endelige sejr, for den totale udslettelse af imperialister, er vi villige til at udholde det første angreb. Det er ikke andet end en stor bunke døende mennesker,« skrev Mao til den sovjetiske partichef, Nikita Khrusjtjov.

Hvad er det lige for en helt 68'erne fejrede.
Helt inde i den moderate socialdemokratiske lejr findes der stadig folk der har svært ved at se det i øjnene at deres ungdomsforelskelse historisk hører hjemme på samme niveau som Stalin og Hitler. Mao var en ond massemorder (jeg er begyndt at holde op med at kalde alle diktatorer for psykopater - da dette ikke stemmer i alle tilfælde og det skete altså må forklares med at diktatorene er decideret onde). Han var både direkte og indirekte ansvarlig i millioner og atter millioners død og var altså villig til at ofre endnu flere havde den dog mere pragmatiske Kruschev ikke sagt nej.


Mao og "Krudtchefen" var ikke ligefrem de bedste venner efter det russiske nej til kinesernes ønsker om at få atomvåben fra Moskva
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar