<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nobelpris-modtager i tango med krigsforbryder

Nu er det selvfølgelig ikke fordi det ikke er sket før, men dog aldrig på den måde som nu.
Tilbage i 1920 fik Knut Hamsun nobelprisen i litteratur. Dengang kunne ingen vide at Knut Hamsun senere skulle gøre sig bemærket med sin dybe sympati for Hitler og Nazi-Tyskland som han så i et mildest talt romantisk lys.
Hamsun fraterniserede godt nok med Göbbels, Hitler osv, viden om Nazi-Tysklands folkemord på jøderne havde han dog ikke.

I 2005 har nobelpris-komiteen imidlertid givet nobelprisen til en mand som er viceformand i en støttekomite for Slobodan Milosevic, en komite som har tætte forbindelser til et magasin der bl.a. benægeter eksistensen af massakren i Srebrenica.
Manden hedder Harold Pinter og har fået prisen ikke så meget for hans skuespil men mere for hans politiske holdning, der er... gæt.... surprise! Anti-Amerikansk!

Manden er dybt dobbelmoralsk.
På den ene side er han med i foreningen PEN som (ihvertfald påstår) at de kæmper for ytringsfrihed. Samtidigt støtter han igennem sine handlinger regimer der skider ytringsfriheden et langt stykke. Han er f.eks. med i Cuba Solidarity Campaign (et foretagende der støtter den Castro-regimet og driver hetz imod USA.

Min opfordring til Nobelpris komiteen:
tag prisen væk fra Pinter, eller vær i det mindste konsekvent og giv Adolf Hitler en nobelpris post-mortem for hans nydelige akvareller af de bayriske alper.

Update: Tiraden har fundet et par yderligere fortilfælde hvor nobelpriser er blevet givet til diktatur-elskere
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar