<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Få et godt grin

Enten er folkene bag Friends of Saddam (øh Komiteen for et frit Irak) fuldstændig sindssyge eller også er de vitterligt overbeviste landsforrædere og generelt fjender af menneskeheden.

Idag kan man bl.a. læse følgende: "Skueprocessen bruges propagandamæssigt til at retfærdiggøre USA’s blodige og ulovlige besættelse og som afpresning over for modstandsbevægelsen, som patrioten Saddam Hussein tilhører."

Læs det hele her.

I mine øjne er der to muligheder for Carsten Kofoed - enten er manden gået helt bananas og bør spærres inde i gummicellen så hurtigt som muligt eller også bør han behandles som landsforræder.
Mon ikke drengene i KFI har sådan et her hængende hjemme på væggen.
Forhåbentlig bytter de snart det ud med opslagstavlen i fængselscellen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous D. Svendsen
12:07 PM

Manden er jo fuldstændigt rablende gal!    » Send en kommentar