<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SFs Ungdom i Randers og landsforræderi

Den unge og noget forvirrede Kristian Schmidt fra SFU i Randers er atter et eksempel på en Folkesocialist der går i fremmede magters ærinde og forråder sit eget land.

Følgende kan man læse på Baathpartiet i Danmarks (øh Frit Iraks) hjemmeside: "Det var fuldstændig legitimt og konventionelt, da irakiske frihedskæmpere dræbte en dansk soldat med en vejsidebombe den 1. oktober."

Han fortsætter: "Jeg tager personligt den skarpeste afstand fra den måde, hvorpå statsminister hr. Anders Fogh Rasmussen og de øvrige medlemmer af regeringen forvansker situationen i Irak, fra den måde, som de fremstiller irakerne som terrorister på."

Kære lille Kristian,
du er sgu da godt nok en forvirret lille lort.
Var det da måske almindelige irakere der fejt myrdede den danske soldat?
Nej det var professionelle terrorister. Et faktum som bl.a. bliver klart når man ser på beviserne.
Bomben var af samme type som Hizbollah har udviklet. Hizbollah er som bekendt finansieret af Iran som flere gange er blevet grebet med fingrene i kagedåsen i andre lande med hemmelige operationer. Beviserne peger tungt på at terroraktionen blev udført af enten Iran-nære terrorgrupper eller af en iransk efterretningsenhed.

Jeg kan kun tage det skarpeste afstand fra Kristian Schmidts forsøg på at fremstille det irakiske folk som "frihedskæmpere aka terrorister" og fra hans åbenlyse had til hans egne landsmænd og hans forræderi imod hans egen nation.

Smut til Nord-Korea skat.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger SE_Garbus
2:17 PM

Han gik på mit gymnasium. Han var også i Ekstrabladet for at korsfæste en due og en kanin og hænge det op som sit afgangsprojekt i 3. g.

Han var desuden både medlem af SFU og Enhedslisten på en og samme gang.

...Meget mærkeligt    » Send en kommentar