<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2 x Dagens lallende idiot - Peter Schlüter og Villy "zzzzzz" Søvndal


Da jeg jo er totalt flink dispenserer jeg idag fra reglen om at der kun kan være én dagens idiot.
Idag er der hele to.

Med deres på flere planer uintelligente og for Peter Schlüters vedkommende grænsende op ad det psykisk forstyrrede udtalelser omkring Dansk Folkeparti er både den konservative (tsk tsk tsk) Peter Schlüter og Villy Søvndals SF ude i noget der i det sidste ende kun skader dem selv og gavner Dansk Folkeparti.

Peter Schlüter har i København (loonie-by) startet sin helt egen krig imod Dansk Folkeparti som han kalder for nazister. Hans hadefulde og sindsforvirrede vrøvl udbreder han fra sin hjemmeside
SF og Villy Søvndal er de seneste der er hoppet med på vognen (en vogn der begyndte at rulle efter at nogle af drengene fra Greve havde syntes de lige ville støtte Louise Frevert (eller det de troede Louise Frevert havde skrevet men som altså åbenbart var skrevet af hendes lettere forvirrede webmaster).
SF som har et noget forvirret syn på verden (sådan for at sige det mildt) har syntes det var passende at lave en lille quiz hvor der skal gættes på om et citat stammer fra Nazi-Tyskland eller fra Dansk Folkeparti.
"Jeg synes schaeferhunde er kloge" - vistnok citat fra Adolf Hitler ;)

Imidlertid tænker Villy og SF som sædvanligt ikke over konsekvenserne (blændet af had er det nok også svært for dem).
Resultatet vil uden tvivl være at man begynder at grave lidt i hvilke rabiate udtalelser der er kommet ud af SF i tidernes løb (og det er vist ikke så lidt - man kan bare lige tage et kik i "Borbarder Hovedkvarteret" af Plum).
Man bør ikke smide med sten når man selv har rendt rundt og sagt langt værre ting end Freverts webmaster igennem tiderne.

En anden effekt som allerede kunne observeres efter Peter Schlüters forvirrede udtalelser var at DF rent faktisk gik fremad i meningsmålingerne (Konservative der skammede sig over Peter der så grundigt gør sit til at plette hans store fars navn?).

Danskerne er ikke dumme og kan godt se at det som Peter Schlüter og Villy Søvndal bedriver er svinagtige tilsviningskampagner.

billede: fritirak.dk
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar