<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Islamisk Trossamfund hælder benzin på bålet - uansvarlige imamer

Islamisk Trossamfund bærer sin del af ansvaret for at unge muslimer går amok og sender dødstrusler til Jyllands Posten og de tolv tegnere som har formastet sig til at tegne Muhammed.
Ifølge Ekstra Bladet har JP nu været nødt til at hyre et vagtfirma for at sikre sig imod eventuelle galninge der vil gøre alvor af dødstruslerne.

Mit råd til muslimerne der føler sig fornærmet over tegningerne er: "get a sense of humour".
Ser vi måske kristne rende rundt og sende dødstrusler eller folkekirken kræve at Monty Python undskylder for "Life of Brian", eller at Rowan Atkinson skal undskylde for "Black Adder"?
Nej vel.

Tag jer sammen og fat at hvis i vil bo i Danmark kan i ikke opføre jer som om i lever i Medina for 1000 år siden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar