<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den Kutteklædt Hævners dødsliste

Velkommen til min personlige dødsliste.
Jeg vil opfordre alle læsere af denne blog til at gøre deres bedste for at fjerne følgende kræftsvulster fra jordens overflade.

Dette er en top 5 countdown.

Nummer 5 - Balibomber Boys 2005 - nye på listen. Godt gået drenge.
Nummer 4 - Fidel Castro, en rigtig evergreen. Kom så bloggere, vis at i kan gøre det som CIA så jammerligt har fejlet med flere gange, skyd knoppen af den gamle revolutionsnar så han endelig kan gøre Che selskab i helvede.
Det er altså bare ikke meningen at han skal dø en naturlig død - det vil bare gøre ham totalt "uncool" hos sine revolutions-homies.
Nummer 3 - Kim Jong-Il, en plads ned af listen for det der for ham faktisk må kaldes "god opførsel"Nummber 2 - og dermed en plads fremad på listen (hvis jeg altså havde haft sådan en her før)
Abu Musab al-Zarqawi, et rigtigt lille røvhul og ballademager

og
Nummer 1 i denne uge (trummhvirvel): Osama Bin Laden

Vores alle sammens favorit massemorder tager sig en sikker førsteplads.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »