<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - Frank Aaen


Mens verden (altså den del af verden der ikke har for travlt med at hade demokrati, frihed og USA) brugte dagen igår på at mindes ofrene for terrorangrebene d. 11. september 2001 havde vores alle sammens danske diktaturkrammer nummer 1 travlt med at forsvare terroristernes rettigheder.
Frank Aaen er minsanten blevet forarget over at nogle amerikanske soldater måske har sagt grimme ord og været lidt hårde mod nogen tilfangetagne terrorister i Afghanistan og FE ikke øjeblikkeligt har meddelt folketinget om den set i Hommel-sagens lys åbenbart uacceptable adfærd.
Særligt hyklerisk bliver Frank Aaens forargelse når man ser tilbage på hvad Frank Aaen selv foretog sig tilbage i 80'erne i selvsamme land.
Her har det været rapporteret fra kommunistiske magasiner fra tiden at Frank Aaen stolt overvågede og hjalp KGB med afhøringen af det vi dengang så som afghanske frihedskæmpere (og seriøst havde Sovjetunionen modsat USA idag nok næppe nogen intentioner om at sætte Afghanistan frit igen). Dette kunne journalist Mette Herborg rapportere i Berlingske Tidende den. 31. juli 2001. Frank Aaen forventer åbenbart at befolkningen har kort hukommelse - og desværre har de det, og den etablerede presse er desværre ofte heller ikke den store hjælp da denne i den grad er præget af den journalistiske venstredrejning vi igennem årtier har været vidne til.
Men KGB var jo selvfølgelig så også kendt for deres særligt humanistiske afhørsformer.
Og Che er selvfølgelig verdenshistoriens mest noble frihedskæmper - en ren Ghandi.

foto: det skattebetalte folketing
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »