<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - Noam Chomsky


De næste par uger vil der dagligt blive tilføjet en ny lallende idiot inklusive begrundelse for dennes idioti til galleriet.

Idag: Noam Chomsky

Manden er en diktaturelsker der tilbage i 70'erne mistede den smule anseelse han havde tilbage ved at forsvare Pol Pots rædselsregime.

Chomsky har dog fået comeback hos en ny og desværre historieløs generation i 2001 hvor han efter 11. september har haft travlt med kærlighedserklæringer til diverse terrorister og terrorregimer.
Han nåede dog ikke at få nogen fortjenestemedalje af Saddam Hussein - men fik til gengæld opildnet en sindsforvirret venstrefløj til at støtte op om islamister og panislamiske facister.
Denne mand har dog et kalkyle - og kalkylet er at omstyrte den vestlige samfundsorden - men hvad der kommer istedet er han åbenbart ligeglad med - bare det bliver totalitært.
Hvis Chomsky tror at et verdensomspændende islamisk diktatur vil give plads til hans radikale socialistiske holdninger er han absolut også kandidat til at blive kåret som månedens lallende idiot.

billede: Columbia University

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »