<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den grønne religion

Nej - altså ikke islamismen, skønt disse jo samler sig om grønne flag med mærkelige kragetær på.
Den grønne religion er, ja den grønne fundamentalisme er de politiske økologer der er gået amok.
Galninge som den tidligere sponti og nuværende tyske miljøminister Jürgen Trittin eller Steen Gade prædiker en ny tids religion hvor den hellige mission er at bringe den vestlige verdens indbyggeres energiforbrug ned.
Fint nok skulle man så tænke - så sparer vi allesammen penge hvis køleskabene, bilerne osv. bruger mindre energi, og så holder de fossile brændstoffer længere.
Men det er faktisk ikke det som er motivet bag den grønne religion.
Nej motivet er nemlig at modgå en mystisk usynlig fjende som hedder "den globale opvarmning".
Og det er her det begynder at blive religiøst. For er denne globale opvarmning (ja temperaturerne er steget) et resultat af menneskets co2-udledning og kan vi standse den hvis vi drastisk nedsætter vores energiforbrug i en grad som ifølge den berømmelige Kyoto-protokol ville kunne føre imod total stilstand i de vestlige industristater?
Argumentationen fra de grønne ypperstepræster er nemlig hullet som en schweizer-ost.
Hvad Trittin, Gade og co. nemlig gerne fortier er at klimaet på jorden til alle tider og lang tid før mennesket har været omskifteligt. Der har til alle tider også været heftige storme og andre former for naturkatastrofer. Det globale klima har med jævne mellemrum ændret sig fra istider til varmeperioder og tilbage igen. Det er ikke noget vi tror - det er noget vi ved, bl.a. fra undersøgelser af indlandsisen.

Den grønne religion har ét formål: at skabe et nyt salgsargument for den gamle venstrefløj.
Idag markedsfører f.eks. selvsamme kommunister der for bare 15 år siden svinede hemningsløs rundt i det gamle DDR sig som nye økologer. Af mangel på et prolitariat er de jo selvfølgelig også nødt til at finde på noget nyt kan man sige.

Imidlertid er mijøbeskyttelse blevet mainstream og noget alle er blevet enige om vi skal gøre noget ved. Udledning af store mængder sundhedsskadelige stoffer direkte i bække og vandløb, ufiltreret svovlholdig fabriksrøg osv. er idag noget langt de fleste gudskelov har set er noget skidt da det skader mennesker, dyr og planteliv.

Så hvad gør man når alle parlamentets partier og den brede opponion er
for miljøbeskyttelse?
Jo man finder sig et dommedagsscenarie som alene venstrefløjen er istand til at frelse os fra.
Velkommen til fødslen på den
menneskeskabte globale opvarmning!

Herligt belejligt har de grønne ypperstepræster så også lige en skyldig klar: det er selvfølgelig igen USA, hvordan skulle det også kunne være anderledes.

Hvor er det dog herligt at der findes fornuftige folk som da idetmindste får en anelse spalteplads midt i den mediestøttede grønne religions hav af dommedagsforudsigelser (Steen Gade i Deadline 22.30: "vi er over afgrunden").
Folk der tør sige imod overfor kyniske magtpolitikere og manipulatorer som Jürgen Trittin.
Ta-da! Her er Björn Lomborg - en af meget få ærlige venstrefløjsfolk der tør sige fra overfor det alt for åbenlyse bedrag det grønne præsteskab forsøger at gennemføre.
Trittin havde i Frankfurter Rundschau på klammeste vis påstået at orkanen Katrina skam var USAs egen skyld fordi de ikke har underkastet sig det nye grønne testamente "Kyoto". Her er Björn Lomborgs fornuftige (og en anelse for høflige) svar på denne tossede påstand http://www.welt.de/data/2005/09/03/769616.html.

Bonus: sej kommentar fra Guido Westerwelle (FDP) om Jürgen Trittins usammenhængende klima-politiske syn angående Kina fra valgmøde søndag i Konstanz (frit fra hukommelsen da det var i radioen): "Kina har idag en vækst på 10% om året og selv om Jürgen Trittin kædede sig fast på den himmelske freds plads ville han ikke kunne få kineserne til at stoppe den vækst i deres energiforbrug der behøves for denne vækst".
« Home | Next »
| Next »