<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

En uhellig alliance


Vi er i disse tider vidne til at vor tids 3 store totalitære idelogier går sammen i forsøg på at omstyrte den demokratiske orden.
Vi ser dog ikke så mange alliancer mellem facister og kommunister - og
National-Bolschewikerne bliver nok næppe startskuddet til en ny stor alliance i stil Hitler-Stalin.
Derimod ser vi repræsentanter og arvtagere fra begge Europas to store totalitære ideologier gå i alliance med den arabiske verdens store totalitære ideologi islamismen.
Vi ser NPD medlemmer i Tyskland forene sig med islamisterne i deres fælles had på jøder.
Vi ser Enhedslisten opstille fanatiske muslimer til byrådet i Odense - grunden igen her: jøder (eller som Enhedslisten forsøger at skjule det zionisme).
Sandheden er at alle de 3 store totalitære ideologier forener sig over 2 grundlæggende ting i deres syn på verden: anti-demokrati og jødehad.

Min opfordring herfra lyder derfor: tag afstand fra de totalitære ideologier og deres gift.
Partier som NPD, Enhedslisten, Die Linke, med flere hører ikke hjemme i noget europæisk parlament.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »