<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Når de har ret har de ret

"Det er i orden, at hjemmeværnet udleverer et M95-automatgevær til en udenlandsk statsborger, selv om Politiets Efterretningstjeneste (PET) nægter vedkommende dansk statsborgerskab med henvisning til, at han er til "fare for statens sikkerhed".
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3257786/

Rikke Hvilshøj er åbenbart ikke glad for at indrømme når der sker åbenlyse fejl.
Således ser hun intet mærkeligt i at en libanesisk statsborger ikke kun er blevet optaget i hjemmeværnet - men også har fået udleveret et automatgevær selv om PET mener at han udgør en trussel mod statens sikkerhed.

Medmindre JP virkelig har sløset med gengivelsen af sagen synes jeg dog at Rikke Hvilshøj er helt og særdeles på vildspor. Hvordan i alverden kan det gå til at vi giver våbentræning til udenlandske statsborgere i Danmark? Vi snakker jo her ikke om en udenlandsk soldat der i forbindelse med vores forsvarssamarbejder får træning (som det jo f.eks. sker når officerer fra Baltikum bliver trænet af den danske hær). Vi snakker om en privatperson som PET altså mener er en trussel mod rigets sikkerhed!

Enhedslisten har fuldstændig ret når de påpeger det vanvittige i den situation
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »