<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - homofoben Lars von Trier


Lars von Trier kan ligesågodt bekende det nu - han må være konverteret til islam.
Til svensk svt har han udtalt følgende om HC Andersens forfatterskab: " Det er det værste bøsselort. Jeg kan ikke holde det ud". Kilde: BT
Hans nedladende kommentar om homosexuelle og om danmarks nationalforfatter nummer et indikerer ihvertfald at han er gledet over i den anti-vestlige og anti-tollerante ydre kant.

Lars von Trier er en taber der ikke har lavet noget der er halvvejs godt siden "Riget 1 + 2".

Lars von Trier når ikke H.C. Andersen til sokkeholderne.
H.C. Andersen vil blive husket for altid mens von Trier nok skal forsvinde i glemslen.

billede: wikipedia
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »