<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aktiv dødshjælp

til terrorister...

Ja det synes jeg faktisk er en rigtig god ide.
Inspireret af israelernes succes med at eliminere terrorens fyrster i de palæstinensiske områder bør vi i Vesteuropa heller ikke være bange for at give aktiv dødshjælp til terrorister der truer vores allesammens sikkerhed.
Derfor går jeg ind for at europæiske specialenheder bliver indsat i jagten på aktive internationale terrorister og terroristmasterminds globalt.

"Men hvad så med folkeretten? Vi kan da ikke bare gå ind i Sudan og dræbe terrorister uden først at have fået lov?", vil spørgsmålet jo nok lyde fra den åh så humanistisk indstillede venstrefløj.

Mit svar: Fuck Sudan! De er en skurkestat på linie med Iran eller Nord-Korea. Storsponsorer i den internationale terrorisme. Skulle vi forhandle med sådan nogen røvhuller om allernådigst at få lov til at lave noget skadedyrsbekæmpelse på deres territorium?
Nej gu' ska' vi ej. Og hvis det ikke passer dem kan de få nødhjælpen strøget og et par ugers luftangreb der vil sætte deres militære muligheder tilbage på stenalderniveau.

Budskabet skal være: "Hvis du forsøger at dræbe vores civile finder vi dig og dræber dig"
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »