<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - to unavngivne Farum-pædagoger

Der er indrømmet nok politiske kandidater til titlen. Men idag må titlen gå til de voksne i Farum.
Jeg kan da godt forstå at små børn kan finde på at smage på ting og sager de finder. Men at to pædagoger åbenbart også lige skal smage lidt på det hvide pulver børnene fandt ude i skoven forstår jeg i disse tider ikke.
Tænk hvis det havde været miltbrand eller tænk hvis det virkelig havde været kokain?
Okay indrømmet ser man jo ofte i film den arketypiske hårde LA-cop som lige kan smage efter om det nu også er den ægte vare - men det skal pædagoger altså ikke rende rundt og lege. De skal ringe til politiet øjeblikkeligt - og så må de sende en 'hård Farum-cop" fra Farum PDs antidrug department.
Men okay sådan et har man åbenbart ikke i Farum og åbenbart heller ikke i nærmere nærhed for her et stykke over midnat er der åbenbart stadig ikke nogen der har fundet ud af hvad der egentlig var i poserne. Kokain, bagepulver, kartoffelmel eller dog alligevel et suspekt og langsomtvirkende kampmiddel?
Oddsene er dog at det var fuldstændigt harmløst og heldigvis er børnene også i godt behold ligesom de to pædagoger der dog har udstillet det der i mine øjne er stor letsindighed både ved selv at smage på pulveret men ved altså også at være så længe om at reagere at så mange børn nåede at få smaget på pulveret.
Men der kommer nok en redegørelse en af dagene som kaster lidt mere lys om forløbet. Jeg håber dette viser at jeg tager fejl.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »