<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Efterlyses: Tysk opgør med DDR-tidens totalitære regime

Efter 2. verdenskrig blev der gjort store anstrengelser for at gøre op med nazismens forbrydelser.
Og selv om det ikke lykkedes perfekt (således fik flere der havde været aktive nazister f.eks. professor poster tilbage efter nogle år) så var det dog en proces der gjorde at tyskerne indså hvilken umenneskelig ideologi nazismen var.
Idag findes der selvfølgelig stadig nazister (de kalder sig idag NPD men deres facistiske forbindelser kan tydeligt ses på f.eks. European National Fronts hjemmeside - en samling af obscure europæiske facist partier), men nazismen er heldigvis idag noget som ikke får en chance i Tyskland.

Anderledes står det til med kommunismen hvor vi så hele 8% af tyskerne stemme på det 2 gange omdøbte SED - som altså idag kalder sig Die Linke men som stadig i bund og grund er det gamle DDRs kommunistparti (dengang blev SED jo også oprettet som en sammenslutning af Kommunistpartiet og Socialdemokraterne - selvfølgelig under Kommunistisk ledelse).
I de nye forbundslande (den del der altså indtil murens fald var DDR) var tallet helt oppe på næsten 25%!!
Hver 4. østtysker der længes mod kommunistisk diktatur!

Dette fænomen må forstås ud fra at Tyskland aldrig har lavet et seriøst opgør med DDR-diktaturet. Et par enkelte grænsevagter, et par enkelte der gav ordre til at skyde imod flygtende DDR-borgere er blevet retsforfulgt. Men det store opgør med DDR diktaturets grundlæggende ondskab har der ikke været.

Tværtimod har særligt de tyske medier gjort deres til at romantisere DDR-kommunismen i en grad at folk der alligevel aldrig ser andet end underholdnings tv er begyndt at tro på glansbilledet om DDR.

Det ville da have været interessant hvordan reaktionerne havde været hvis tysk tv havde været ude og male samme glansbilleder omkring NS-tiden (og den almindelige tysker havde det da slet ikke så ringe med motorvej og ny VW - altså lige indtil Polen-invasionen og hvis han ikke var jøde, homosexuel eller på anden måde imod NS-regimets idealer).

Tyskland bør holde op med at romantisere DDR i overfladiske underholdningsshows og tage den store kulturkamp imod kommunismen som altså stadig spøger.

Og gud forbyde at Schröder (som i dagens Bild-Zeitung var fremstillet som en Julius Cæsar) i hans magtliderlighed ligefrem forener sig med kommunisterne.

Gregor Gysi idag igen en central figur i tysk politik
- hvordan kan så mange være så dumme?

billede: chronik-der-mauer.de
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »