<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - Jens Stoltenberg

Norges kommende røde statsminister fejrer sin knebne valgsejr med at give den terroristiske internationale i Irak en ny sejr.
Stoltenberg vil svigte det irakiske folk og overlade dem terroristernes unåde ved at trække norsk militær personel ud af Irak. kilde: Ekstra Bladet

Det er så idiotisk at give terroristerne den slags opmuntrene tegn på at vesten er nogen kujoner der ikke tør forsvare det irakiske folk at "pigernes Jens" absolut må være dagens lallende idiot.

Medkandidater idag var dog også hans citat: "to dyre veninder" - også bedre kendt som formanden for centerpartiet og socialistisk venstreparti (gammelkommunister)

billede: nordlys.no
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »