<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - Henriette Kjær


At der nu efter Anders Fogh Rasmussen kommer borgerlig nummer 2 på listen over lallende idioter overrasker mig ærligt talt selv.

Men Henriette Kjærs dybt paranoide sammensværgelsesteorier der både involverer elementer som en ond Venstre-gruppe og Politiets Efterretningstjeneste gør hende fortjent til "æren".

I bogen "Henriette indtil nu" som altså ikke er udkommet endnu har Henriette Kjær travlt med at skyde skylden for hendes politiske exit på alle mulige andre end den egentlig skyldige: nemlig hendes mand og en presse + opposition der krævede blod.

Jeg mente i sin tid at Henriette Kjær ikke burde være blevet gået.
Men nu kan jeg se at hendes mand åbenbart er i stand til at sætte temmelig bizarre konspirationsteorier i hovedet på hende, så det er vel egentlig godt at hun ikke længere er minister når hun er så let påvirkelig.

Men indrømmet - Henriette er og bliver dog en rigtig politikerbabe. Så Henriette, hvis du nogensinde bliver træt af din klumremikkel af en mand, så er du altid velkommen til at ringe til Den Kutteklædte Hævner ;)
Bare lad være med at klippe håret kort igen - og behold for guds skyld den nice blonde farve.

Billede: De Konservative
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »