<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Link alliance

Hvis du har en blog som du synes jeg burde linke til under mine faste links er du velkommen til at henkaste en kommentar her.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous Anonym
11:04 AM

Hej Hævner

Kan du ikke lige maile mig på fredogfrihed snabel-a gmail punktum com?

Henrik    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
8:28 PM

Mojn Henrik,

det er hermed gjort. Kig i din mail :)    » Send en kommentar