<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

To "kulturberigere" overfalder Regionsråds-kandidat

Jeg er langt fra enig med Fremskridtspartiet (det danske - ikke det norske som faktisk er meget fornuftige). Men jeg er ligesom de fleste andre danskere forarget over at en Annelise Jøng Pedersen igår blev overfaldet midt i Nakskov af to indvandrer drenge.
Annelise Jøng Pedersen slap dog heldigvis billigere fra overfaldet end andre igennem tiderne fra overfald udført af voldspsykopatiske unge indvandrere, med en flænge i panden og to knækkede tænder. Læs mere her.

Den slags foragt overfor ret og orden er det vi gang på gang ser fra den yderste venstrefløj, drengene fra Greve og islamofacisterne.

Min opfordring til de to unge: tag jer sammen eller rejs hjem.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar