<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hvorfor den Kutteklædte Hævner er så irriterende


Den Kutteklædte Hævner bliver ofte når han deltager i debatter med "liberals" kaldt alle mulige grimme ting. Han ses ofte som værende røvirriterende.

Men hvorfor er han det?

Jo, den Kutteklædte Hævner er den type som vover at sige "the liberals" imod. Han vover endda at gøre det klart og tydeligt uden de store omsvøb.
Den Kutteklædte Hævner ved når noget han ser er løgne eller moralsk forkert og han tør stille sig op i et rum fyldt med folk der har den stik modsatte holdning og sige dette.
Det gør Den Kutteklædte Hævner så irriterende. For det er ikke sjovt for en venstre-orienteret wannabe multikulturalist at blive sagt imod når alt hvad de er vandt til er deres egne sammenspiste rygklapper runder over Cafelatten.

Den Kutteklædte Hævner ser sig selv som det stille flertals stemme og han kæmper ofte dybt bag fjendens linjer imod 4-5 hårdt trænede socialistiske eliteenheder på én gang.

Hvorfor bliver Den Kutteklædte Hævner ved når han ofte skal kæmpe alene imod løgne og moralsk forvirrede mennesker?

Tja, Den Kutteklædte Hævner gør det fordi han ikke kan lade være. Han ved at det er et beskidt job, men han ved også at nogen er nødt til at gøre det.
Han ved dog også at han ikke er alene og at "det stille flertal" virkelig eksisterer.
Det stille flertal er den almindelige borger som ikke gerne løfter sin røst i debatten af frygt for den velsmurte angrebsmaskine han står overfor. Det stille flertal udtrykker højest deres holdning når de går til stemmeurnerne.

Men fra tid til anden får Den Kutteklædte Hævner mails og andre private beskeder hvori medlemmer af "det stille flertal" udtrykker deres tak for at Den Kutteklædte Hævner kæmper deres sag.
Det er dage hvor Den Kutteklædte Hævner føler sig ekstra bekræftet i at han gør en forskel.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar