<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hommel-sagen udtryk for kønsdiskrimination

Det er ikke let at være pligtopfyldende officer i den danske hær hvis man er kvinde.
Det har Anne-Mette Hommel måttet sande.
I Ekstrabladet kan man læse følgende fra tidligere Oberst Jens Christian Lund:

"På en måde er hun pisseirriterende. Hun var meget korrekt. Måske endda irriterende korrekt, og jeg har ikke mødt andre, der i den grad gik op i, om tingene foregik efter bogen"

Han ville aldrig selv have valgt en kvinde som afhøringsofficer i Irak og forhindrede personligt, at en kvinde blev næstkommanderende for det civile-militære samarbejde i Irak (CIMIC).

"At sætte en kvinde til at forhandle med mænd i Irak kan opfattes forkert. Der er ingen grund til at fornærme dem, vi skal hjælpe, sagde han"

Det som en blodtørstig opposition og senere forsvarsminister + forsvarsledelse har opfattet som "tortur" lugter mere og mere af en overdosis testosteron hos de involverede.

Mandschauvinistiske officerer og tolke som dels har haft ondt i en vis legemsdel over at en kvinde kunne udføre et godt job som forhørsleder og dels over at kvinder som forhørsledere er en fornærmelse af de forhørte.

Hommel-sagen er en skandale hvor forsvarsministeren atter engang har bevist at han har en rygrad af gele og er villig til at ofre ordentlige officerer for at få ro fra en opposition og presse som hele vejen igennem har været hysteriske og har set tortur hvor der ingen tortur var.
Hvis Hommels afhøringsmetoder skal betegnes som tortur tror jeg nok vi ligeså godt kan suspendere alle politifolk i landet der laver forhør overfor hærdede kriminelle.

Hele sagen baserer sig på kønsdiskrimination overfor Hommel og på en helt igennem juridisk falsk tolkning af definitionen for tortur.

Definitionen af tortur i FNs konvention imod tortur er som følger:
"torture is defined as severe pain or suffering, which means there must be levels of pain and suffering which are not severe enough to be called torture. "

Der er kun én rigtig udgang på denne sag: en total frikendelse af Anne-Mette Hommel og konsekvenser for forsvarets ledelse (gerne helt op på minister-niveau) for det totale svigt de er skyldige i overfor en ordentlig og dygtig officer.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar