<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det nye proletariat II - Amerika vinder konkurrencen om de ressourcestærke

Europas socialstater er en magnet - en magnet på de uddannede masser.
Særligt Nord-Europa er kendt over den ganske verden for store sociale ydelser også til indvandrere.
Resultatet af at man giver store sociale ydelser (ydelser som er i en størrelsesorden som en uuddannet i u-landene normalt kun kunne drømme om) er at man tiltrækker en bestemt form for indvandrere - lavt eller ikke-uddannede.
Det viser en EU-betalt undersøgelse.
Hele 87% af indvandrene fra Middelhavsområdet til Europa er dårligt eller slet ikke uddannede.

Nord-Amerika "scorer" påtrods af den støre afstand fra hjemlandene 54% af de universitetsuddannede, et faktum der i høj grad hænger sammen med USA og Canadas indvandringspolitik der i højere grad end Europa fokuserer på også at få produktive indvandrere.

Selvfølgelig har USA og Canada også problemer med indvandringen.
I USA f.eks. med omfattende indvandring af illegale arbejdere fra Mexico og i Canada med svært integrerbare indvandrere fra Mellemøsten og Afrikas horn som hylder et alt andet end moderne og liberalt livssyn (julepynt er f.eks. blevet forbudt i flere byer fordi det var anstødeligt for "kulturberigerne").

Men i det mindste importerer de to lande ikke ligesom Europa gigantiske sociale problemer der på sigt vil fuldstændigt undergrave det der idag er kendt som "velfærdsstaten".
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar