<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nakskov overfald II - alt sammen fup alligevel?

Kriminalpolitiet i Nakskov tror ikke på overfaldet på Fremskridtspartiets spidskandidat, Anne-Lise Jønch Pedersen.
Hun har ifølge DR Nyheder skiftet forklaring omkring det der vel nu retfærdigvis bør betegnes som det "påståede overfald".

Kriminalpolitiet i Nakskov: "der ikke er holdepunkter for at tro, at den kvindelige spidskandidat har været udsat for overfald under de omstændigheder, hun har anført over for pressen."

Hvad er fup - hvad er fakta?

Tja indtil det er afklaret hvem der har ret er der kun at vente.

Ligegyldigt hvem der har forsøgt at fuppe venter der denne en plads på "the wall of shame" over "dagens lallende idiot"
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar