<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Venstrefløjen gotter sig (i smug)

Venstrefløjen har vundet en stor sejr.

Hvorfor spørger du sikkert?

Jo, her følger mit "spin" på dagens leder i BT om "Et nyt proletariat".

Erik Maier Carlsen har ganske ret når han siger at missæren omkring den fejlslagne integration både socialt og på arbejdsmarkedet af indvandrenes efterkommere grunder tilbage i Nyrup-tiden.

Alligevel er det dog slående (uden at jeg nu vil lyde alt for paranoid) at venstrefløjens helt store problem nu snart er løst.
Problemet for venstrefløjen er simpelt: den såkaldte arbejderklasse og det såkaldte proletariat har været en uddøende race efter at Danmark er nået ind i det post-industrielle samfund.
Store vælgerskarer føler sig ikke længere repræsenteret af envenstrefløj der stadig i grund og bund bygger på Marx, Engels og Lenin.
Hvor var klassekampen blevet af?
Hvor var det revolutionslystne proletariat blevet af?

De var alle gået hen og blevet borgerlige med bolig i forstæderne, bil og vovse.

Hvad gør man så?

Jo, man gambler med nationens fremtid ved at lukke store mængder indvandrere med høje fødselsrater ind i landet, sørge for at det er nogen der er svære at integrere og i det hele taget gøre så lidt som muligt for at disse mennesker kunne blive aktive og værdifulde medlemmer af samfundet. Strategien var jo klar fra starten af: indvandre skulle gøres til klienter af systemet.
Og i sidste ende gøres til et nyt vælgerkorps der forhåbentlig ville tilhøre proletariatet og derfor "naturligvis" stemme på venstrefløjen.

Det kan lyde meget polemisk - og jeg vil da også indrømme at dette blot er spekulativt. Men det er da alligevel interessant hvordan det magtpolitisk er til venstrefløjens fordel at "skabe" et nyt proletariat.

Imidlertid siger jeg ikke uden grund at en sådan strategi er at gamble med nationens fremtid.
For hvem siger at "det nye proletariat" synes at Marx, Engels og Lenin har svaret? Med baggrund i indvandrenes herkomst kunne det jo også tænkes at de mere syntes at en imam eller en mullah havde svaret. Det er klassisk visdom at særligt mennesker som føler sig udgrænset går til ekstremerne.

Og hvis valget står imellem pest eller kolera - mellem DDR eller Iran ved jeg godt hvad jeg dog i sidste ende ville foretrække.

Selvfølgelig skal det siges at ekstremisme også kan florere blandt velstillede borgere. Bl.a. er det interessant at en mand som Lenin var halv-adelig, at masser af rige industrielle blev nazister, at 9-11 terroristerne var fra ganske velstillede familier eller at danske unge fra normale danske hjem tilslutter sig Hizb-ut-tahir.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar