<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lallende idiot - supermarkedernes fjende #1 Connie Hedegaard


Atter engang er Connie Hedegaard ude i et felttog for de "små" købmænd.
Disse må have en særdeles effektiv lobby, og denne gang skal det så gå ud over Føtex i Ribe.
Connie Hedegaard lyder fuldstændig som en copy-paste af Sven Auken (som jeg personligt gerne ville vide om han havde aktier i Carlsberg og Tuborg i forbindelse med dåsestriden).

Interessant er det at ministerens beslutninger konsekvent går imod lokalbefolkningens ønsker.
I Horsens var således langt støstedelen af borgere og lokalpolitikere enige om at de gerne ville beholde det nye Bilka i centrum.
Også de lokale handelsdrivende var bevidste om at et Bilka i centrum holdt de indkøbslystne inde i byen istedet for at jage dem ud til storcentrene.

Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, siger, at afgørelsen demonstrerer behovet for at liberalisere loven om butiksstørrelser, så der ikke fremover skabes usikkerhed blandt forretninger og lokalpolitikere.

Amen brother :)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar