<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saddam regimets sande ansigt

Det er ikke så sært hvis mange der kun måtte se "Udefra" på DR2 kunne finde på melde sig ind i "Friends of Saddam" (aka Komiteen for et frit Irak).
Med vanelig træfsikkerhed fra marxisten Tyge Pedersen har "Udefra" nemlig drevet omfattende propaganda-virksomhed omkring krigen mod terror. De mere vågne seere har sikkert bemærket at de dokumentarer Noam Chomskys Pressebureua har ladet den stakkels licensbetaler se har været håndplukkede med kriteriet "vesten er skyld i alting". Således sendte "Udefra" for nogle uger siden "Saddams vestlige allierede" hvor budskabet som sædvanligt var at vesten skam er skyld i det hele og langt værre end Saddam.
Personligt hører jeg altid et ekko af Chomskys Pol Pot appeacement når jeg ser "Udefra".

Heldigvis findes der da andre tv-kanaler, og dokumentarfilmen jeg hermed varmt vil anbefale for dem der gerne vil se nogen sandheder omkring Baath-regimet uden Tyges evige sindsforvirrede vrøvl er faktisk fra det ellers meget anti-amerikanse tyske ARD (kanalen der blamerede sig selv med en episode af "Tatort" hvor man forsøgte at få 9-11 konspirationsteorierne om et komplot til at se sande ud).

"Die Mutter aller Prozesse, Saddams Vebrechen" dokumenterer på meget lødig og upolitiserende vis fakta omkring Saddams regime og dennes forbrydelser imod naboer og landsmænd.

Dokumentarprogrammet er inddelt i afsnit hvor både hans rolle som tyran, massemorder og krigsagressor bliver vist (Læs mere i beskrivelsen til dokumentaren).

Særligt interessant er de oplysninger som tydeligt beviser hvor der bliver manipuleret med seeren i "Saddams vestlige allierede".
I sekvensen omkring sanktionerne imod Irak bliver der i "Saddams vestlige allierede" vist billeder fra et sygehus hvor de manglede alle former for medicin. Mens man i "Saddams vestlige allierede" siger at det er sanktionernes skyld og dermed USA og Storbritanien kommer der i "Die Mutter aller Prozesse, Saddams Verbrechen" den for Tyge ubehagelige sandhed frem hvem der virkelig stod bage lægemiddelsmanglen. Fakta var nemlig at der ikke var nogen sanktioner på langt størstedelen af medicinen. Grunden til manglen var at Saddams søn Udai havde fundet sig en god forretning ved simpelthen at stjæle medicinen fra hospitalerne og sælge den videre på det sorte markede bl.a. i Jordan. Dette passede i sidste ende Saddam ganske godt da han havde muligheden for løgnagtigt at give vesten skylden (et foretagende han fik hjælp fra mange villige idioter i vesten til).
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar