<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Creamy for nazister

For nogen år tilbage huserede to stærkt mindreårige pop-tøser hitlisterne i Danmark med titlen som "æblemand" eller "Help me I'm a fish".
Selv om musikken langtfra var noget at råbe hurra for var det dog umuligt ikke at synes at det da var meget sødt alt sammen.

Nu har nazist-kredse i USA så fundet ud af at bruge opskriften: søde "uskyldige" småpiger til at frembringe deres sindsforvirrede budskaber.

En duo med navnet Prussian Blue fylder koncerthaller med white suppremasists og har et album ude.

Her et par uddrag fra teksterne.

Fra sangen "Sacrifice":
"Rudolph Hess, man of Peace. He wouldn't give up and he wouldn't cease, to give his loyalty to our Cause. Remember him and give a pause. "

Fra sangen "Aryan man awake":
"Aryan man awake, How much more will you take, Turn that fear to hate, Aryan man awake."

Lidt mærkeligt er så at nazi-tøserne synger den gode gamle tyske børnesang hvor et af versene er:
"Bunt bunt bunt sind alles meine Kleider. Bunt bunt bunt ist alles was ich hab. Darum leib ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz ein Maler Maler ist. Darum leib ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz ein Maler Maler ist."

Hmmm det er vist netop det nazisterne ikke kan lide, altså det farverige (ihvertfald ikke hudfarve)

Hvordan kan to så harmløst udseende småpiger udtrykke så sindsforvirrede ting?

Tja, bad parents, et fænomen som vi dog også kender i Danmark hvor der i visse indvandrerkredse tit og ofte også findes små børn der deler jødehad, overmenneskementalitet og verdensherredømmekrav igennem deres forældre.
Spørg bare en folkeskolelærer på "ghetto"-skolerne.


Kan man kalde to småpiger for "nazisvin" - også selv hvis de er det?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar