<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens lille bekymring - Fugle influenca og staldpligt

I Tyskland har de netop indført den, staldpligten for fjerkræ som ænder, gæs og høns.
Årsagen er at der nu også i den europæiske del af Rusland er fundet fugle med den farlige variant af fuglevirus.
Fuglene fra Rusland trækker netop her i efteråret hen over Nordtyskland og resten af Vest-Europa.

Er det bare mig der eller har det været musestille i Danmark om at få gennemført staldpligt herhjemme?

Uden at have helt styr på fuglenes trækbaner synes jeg dog det er betænkeligt hvis Danmark ikke også ser at få gennemført staldpligt for fjerkræ, så må vi nu engang leve en periode uden frilandsæg og ø-mærkede kyllinger.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar