<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Slut med maskeraden? Kommunist kommer ud af skabet

Lige siden murens fald har de europæiske kommunist partier haft et stort problem.
Deres navn.
Kommunismen havde ganske enkelt en dårlig bismag for de almindelige borgere.
Problemet var at kommunisterne gerne fortsat ville have magt og at deres sekt-tilhængere ikke var nok i antal til at kunne sikre det via stemmesedlerne (som er det de må ty til for tiden da den "socialistiske revolution" er rykket langt væk).

Anne og Lotte: "tænke, tænke"

Lotte: "Jeg har en ide - vi kalder os da bare for noget andet"

Og det gjorde de så over hele Europa. I Danmark kom de til at hedde Enhedslisten, i Tyskland først SED-PDS, så PDS, så PDS-Die Linke for til sidst at ende som Die Linke.

Alt sammen en manøvre der tjente til overfor mindre vidende medborgere at få anstrøget af "nyt og progressivt" mens man indeni kunne holde pænt på de totalitære tanker fra Marx, Engels, Lenin, Mao og resten af den røde terrors fyrster.

Derfor er det faktisk forfriskende i Aftonbladet at kunne læse Ung Vänsters (det svenske svar på Enhedslisten) åbent sige: "Jag är kommunist för jag tycker att vi har en stolt historia"

Stolt historie lille Ida?

Jeg ved godt du er blond, og ovenikøbet svensk. Men så dum kan vel selv du ikke være?

Hvad fanden i helvede er der at være stolt over?


Communism! - Brining you death and oppression since 1919
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar