<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den første dominosten ved at tippe? Tyskland og den franske "intifada"

For anden nat i træk brændte biler og containere i bydelen Huchting i Bremen.
Også Berlin-bydelen Moabit (ja der hvor det berømte fængsel ligge) blev ramt da det som tidlige efterforskninger fra Staatsschultz vurderer som udenlandske ungdomsbander tændte ild i adskillige biler rapporterer nyhedskanalen N24.
Tyskland hvis indvandrere i størrer grad stammer fra Tyrkiet end fra Nord-Afrika og i nogen højere grad kan siges at være i det mindste del-integreret regner dog ikke med så alvorlig en udvikling som i Frankrig.
Godt er ihvertfald at udviklingen tages alvorligt og man allerede nu har sat specialister på at undersøge sagerne fremfor det overbelastede almindelige politi.
Situationen kan vise sig at være en trussel imod den nationale sikkerhed hvis det skulle vise sig at de unge er religiøst opgejlede til had imod Tyskland, en mulighed man desværre ikke kan udelukke.
Ekstremistiske imamer og islamistisk propaganda har mange lette ofre i en generation af unge muslimer der søger deres idoler på Vestbredden, i Gaza eller blandt terroristikoner som Osama bin Laden og Al Zarqavi.

I Frankrig er idolerne terrorgrupperne i Irak "Vi laver hver aften Baghdad" og den franske "intifada" har netop idag krævet sit første dødsoffer da en 61-årig mand der i fredags blev overfaldet døde efter at have ligget i koma weekenden over rapporter Die Welt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar