<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d7301444820124522035', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Soc. Dem. Kommunalvalgkamp - nu med Osama

Det er ikke blot Ritt Bjerregaard der hos sosserne forsøger sig i terrorforsåelse.
Den blot 19-årige socialdemokratiske kandidat Sikandar Malik Siddique har netop gjort sig selv særdeles upopulær i sit eget parti med følgende udtalelse om Al Qaidas ansvar for terrorangrebene den 11. september 2001:
"Hvordan kan man forvente af en far, som har set sin søn blive tortureret og derefter myrdet, at han ikke tager loven i egen hånd, hvis ikke han får retfærdighed".

Dumt dumt dumt. For når man ikke lige hedder Ritt Bjerregaard kan man trods alt i socialdemokratiet ikke regne med at komme afsted med den slags, særligt ikke når selvsamme Siddique har været sat i forbindelse med "Gisp-ut-Fakir".
"Alene at han forsøger at forstå 11. september, lyder fuldstændig vanvittigt. Havde vi kendt til indlægget, havde vi nok aldrig opstillet ham," siger bestyrelsesmedlem Hanne Dahlerup (S).
Det var nok bedre for Siddique at have meldt sig ind i Enhedslisten som jeg forventer er mere "tolerante" overfor den slags fra menige medlemmer.

Socialdemokratiet burde blive delt i to partier. Et parti for de "ordentlige" socialdemokrater, og et for de mere "forvirrede" som Lykketoft, Auken, Budtz osv.
Bare lige sådan et venskabeligt råd til Helle Thorning-Schmidt hvis hun gerne vil slippe af med alle dem der ved deres til tider rabiate synspunkter giver liste A så store problemer.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Anonymous 37Grader
2:41 PM

Jeps, men stemmerne er gode nok    » Send en kommentar