<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tony Blankley om den islamistiske trussel i Europa

Ofte er det godt at få et blik på en kompliseret situation udefra.
Således har debatten i Europa omkring "Franifadaen" også været præget af en blåøjet ønsketænkning som gik ud fra klassiske socialistiske forestillinger om at den slags der foregår i Frankrig lige nu bare er et resultat af økonomisk ulighed.
Det man dog igen og igen bemærker er hvordan pressen i f.eks. Tyskland forsøger at få ændret gerningsmandsprofilen fra "unge vrede muslimer" til det mere brede "vrede unge".
Er det imidlertid unge katolske franskmænd der render rundt og brænder biler af i gaderne, overfalder sagesløse passanter og giver sig ud i gadekampe med politiet?

Set fra USA hvor Washington Times kollumnist Tony Blankley sidder ser man situationen noget mere uden europæiske skyklapper:

"This is not about Muslim poverty (the Islamist terrorists who hit London all had good jobs. Mohammed Atta, who struck us in New York, was well-born and came from a prosperous family.) It is about radical Islamist self-confidence and contempt for the West. And, it is about Western weakness."

Den islamistiske trussel imod Europa er klar og formuleret.
"Or consider the statement of a German radical Islamist that I recounted in my book (based on a National Public Radio news-story broadcast): "Germany is an Islamic country. Islam is in the home, in schools. Germans will be outnumbered. We [Muslims] will say what we want. We'll live how we want. It's outrageous that Germans demand we speak their language. Our children will have our language, our laws, our culture" (The West's Last Chance, page 75). "

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar