<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Månedens tv-tip

SAT1 og Pro7 er blevet kendt i Tyskland for at lave meget gode monumental tv-film.
Den seneste i rækken bliver sendt d. 27. og 28. november og vil forhåbentlig minde tyskerne om noget af den tak de skylder amerikanerne for først at have befriet dem for Hitler og efterfølgende for at have stået ved deres side da Stalin også ville have hele Berlin.
"Die Luftbrücke" handler om luftbroen til Berlin som blev organiseret af den modige general Clay der gjorde det umulige muligt og forsynede en hel storby fra luften efter Stalin havde afspærret landvejen.


RIAS (Radio im Amerikanischen Sektor) var en vigtig informationskilde omkring luftbroen til Berlin og stationens journalister var igennem årene kendte for modigt at kæmpe imod kommunisternes forsøg på at tage kontrollen i hele Berlin.
Stationen var dog også en kulturel ambassadør for den frie verden og blev i smug lyttet i DDR da man ud over den fri presse også kunne høre moderne musik fra vesten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar