<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens super-racist


"And the one idea is, how we are going to exterminate white people because that in my estimation is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off the face of the planet to solve this problem. *tepid applause* Now I don’t care whether you clap or not, but I’m saying to you that we need to solve this problem because they are going to kill us."
Gutten der stiller sig op og hvis der var nogen retfærdighed til i verden burde anklages for opfordring til folkemord er Dr. Kamau Kambon fra North Carlonia.

Hvis man vil se dejlig klassisk racisme skal man bare se det her indslag fra C-Spans debat om "Katrina og effekten for afro-amerikanerne". Video her. Transcript her.

Chokerende er at der ikke er nogen der gør deres opposition hørt i lyset af så afskyelige og gennemført sindssyge udtalelser som superracisten Kambon fremfører. Nogen ser helt tydeligt ud til bare at være for chokerede til at sige noget (eller bange) mens andre ligefrem bifalder de racistiske udtalelser.

Update: nyt video-link er tilføjet da det andet ikke fungerede
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar