<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Modig SF'er: "ingen muslimske fundamentalister på venstrefløjen"

Karsten Hønge der er kandidat for SF i Odense tager afstand fra Enhedslistens opstilling af Asmaa Abdol-Hamid.
Asmaa Abdol-Hamid er som jeg skrev her på bloggen meget ortodoks muslim og hylder nogle idealer der er uendelig langt væk fra mange af venstrefløjens traditionelle synspunkter. Derfor undres man at Enhedslisten opstiller en sådan kandidat.

Se diskussionen memllem Karsten Hønge og Asmaa Abdol-Hamid her (gå et par minutter ind i streamen).

Man må håbe at Karsten Hønge ikke lader topledelsen i SF og Enhedslisten lukke munden på ham.

Tak til anonym for tippet.

Rød-Grøn får en lidt alternativ betydning når man ser på Enhedslisten.

Her er forslag til en ny plakat med en mulig samarbejdspartner
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar