<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1½ time endnu - countdown til afgørelsen

Så er der kun 1½ time tilbage før valglokalerne lukker.

Jeg vil her ikke give nogen anden anbefaling end at se at få stemt.

Jeg vil i løbet af aftenen løbende smide et par kommentarer ind omkring valgets resultater med særligt fokus på de tætte opgør og på eventuelle pusseløjerlige overraskelser.

Får Frevert ekstraordinært mange stemmer fra porno-fans?
Får Bondam mange stemmer fra folk der dyrker sex i buske?
Kan Pind stikke en pind i hjulet for R!tt?
Vælger de en ayatollah på Nørrebro?
Hvilke Boye vinder i Odense?
og mange andre spørgsmål er åbne.

Så velkommen til den lange valgaften.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar