<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

DNSB og de andre obskure

Noget af det sjoveste ved kommunalvalg er de lettere eksotiske partier og lokallister der stiller op.

Blandt "giganterne" ved årets valg var Hampepartiet med 744 stemmer og Cykel Logisk Institut der fik 366 stemmer.

I den absolutte bund find vi obskure partier som:
Den Lille Mand - 94 stemmer

Vi finder også vores allesammens krammebamse Jonni Hansen (ham med krampe i højre arm) hvis DNSB kan glæde sig over at have fået hele 73 stemmer og dermed have slået både:
Mobilmast - 54 stemmer
Gratis Lykke - 50 stemmer
og
Sunshine Partiet - 37 stemmer

DNSB gik dog hele 1,3% tilbage i forhold til sidste valg, hvilket dog kan forklares ved at Heinrich havde fået sig en ordentlig gang asiatisk fugle-influenca og ikke kunne komme ud for at stemme.Hvordan synes i lige selv det går med at erobre verdensherredømmet?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar