<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

"Venstre ved du hvor du har".... men bare ikke deres kandidater


Med venner som disse - hvem behøver så fjender?
Det må de spørge sig hos Venstre efter atter et tilfælde af PVFF (Post Valg Faneflugt).

Venstre i København var godtroende nok til at opstille den "tidligere" SF'er Wallait Khan på plads 6 til Kommunalvalget i København. Men, surprise!
Efter at være blevet valgt ind finder Khan pludselig ud af at han minsanten stadig er folkesocialist og skifter spontant parti.
Sig mig hr. Khan - hvorfor først denne erkendelse EFTER valget?
Havde det ikke været mere ærligt at melde ud allerede INDEN valget?
Det du har gjort er BEDRAG imod vælgeren, det der nu kommer fra dig i BT er lutter dårlige undskyldninger for noget der helt tydeligt ligner et bevidst trick.

"Jamen der stod V på pakken - men indeni var der en socialist! - Hjælp hvor kan jeg bytte!"
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar