<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

De har godt nok humor de tyskere, eller....?Europas fredelige revolutionære. Arvingerne efter Ghandi og Guevara.

Host host!

Er der lige noget jeg er gået glip af her?
Ligger det notorisk anti-amerikanske Spiegel inde med informationer om Che Guevara som jeg ikke gør?
Var det bare Ches onde tvillingerbror Chad Guevara der førte an i en særdeles voldelig og blodig revolution og forsøgte at eksportere samme voldelige revolutionsform til resten af Syd-Amerika og Afrika?
Host! fredelig?

“I ended the problem with a .32 caliber pistol, in the right side of his brain.... His belongings were now mine.” - citat Che Guevara.Lyder det som en fredelig mand?

For lidt "modgift" for det svampe- og hashpåvirkede Spiegel anbefaler jeg The Killing Machine: Che Guevara, from Communist Firebrand to Capitalist Brand


Den europæiske "fredsbevægelse" har altid haft til evne at støtte alle de forkerte. (Billede: Politically Incorrect)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Oldo
3:26 AM

Sjovt nok, jeg stusdede over billede da jeg var på Der Spiegel for et par dage siden. Og ligesom jeg idag skriver i min http://basbar.blogspot.com/ blog, min instinkt fik nakkehårene at rejse. Ikke for at jeg har større sympathi for ham Gandhi: hans arv fulgte til Pakistan og madrassas og Kashmir-hængemyr! Lidt efter lidt så falder "vore" ikoner mystisk nok i den sidste tid: Mao, Che, og jeg håber vi også revurderer denne her snu advokat og hans blodige arv. Det viser bare den sindsyge, 100% kontrol vore kultur-radikale har og stadig opretholde over det billede alminedlig dansker får af verden udenfor.
Namsté fra plaget og dog sú dejlig Nepal, Oldo.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
9:44 PM

Mahatma Gandhi, when asked what he thought of Western civilization
Indian ascetic & nationalist leader (1869 - 1948)

"I think it would be a good idea."

Som komikeren Ricky Gervais siger i sit show "Politics" er dette en usædvanlig provokerende udtalelse af en mand som ikke gerne vil slås ;)

Det er nok meget godt at man piller Ghandi ned fra pædistalen også.    » Send en kommentar