<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dagens "retoriske"

En gang imellem undres man over mediernes ordvalg.
Tag nu f.eks. følgende fra Politiken idag omkring skattestoppet på boligbeskatningen.

Minister: Bevidst forgyldning af boligejere
Skatteminister Kristian Jensen (V) ryster ikke på hånden af den grund.

»Vi valgte at give boligejerne en ekstra sikkerhed ved at låse skatten i kroner og øre. Det er klart, at vi dermed har givet dem en ekstraordinært god stilling - også i forhold til det øvrige skattestop. Det er bevidst og et politisk valg, at man gerne ville give boligejerne den ekstra sikkerhed«, siger Kristian Jensen.


Kristian Jensen citatet sælges under overskriften "Bevidst forgyldning af boligejere".
Ahøm!
Forgylder? Er der lige noget jeg er gået glip af med hensyn til det danske skattesystem? Hvornår er det blevet en gavebod der "forgylder" boligejere?
Sidst jeg tjekkede efter var min betalingsbalance med skattevæsnet altså at jeg betalte ind og ikke omvendt. Men hvis Politikens journalister har fået nye informationer vil jeg da meget gerne høre dem.
Overskriften burde nærmere være "Vi holder bevidst igen med udplyndringens omfang overfor borgere der har hus".
Okay en lang overskrift - men mere dækkende over det virkelige forhold.

Og ja jeg ved godt at boligpriserne stiger, men det er altså markedet og ikke skattevæsenet der forgylder husejerne - og også kun dem der sælger. Det store flertal som ikke skifter hus konstant kan jo ikke leve af mursten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar