<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hitler - Stalin pagt blandt fans

Komiteen for et Frit Irak er den værste samling galninge man længe har kunne observere på den forkerte side af en gummicelledør.
Under overskriften "Bush, Blair og Fogh er ved at blive slået militært i Irak" kaster stalinisten (forklaring kommer) Klaus Riis sig ud i en "analyse" af Irak anno 2005 som ville være Comical Ali værdig.

Det billede der tegner sig af loonie-banden er den før omtalte uhellige alliance imellem facister, kommunister og islamister som forenet i deres fælles had til vestlige værdier slår sig sammen.

At Klaus Riis er virkelig hardcore understreger han selv i en af sine artikler
Den borgerlige propaganda sværter hver dag Lenin og Stalin til. Det første, mange venstrefløjspartier fortæller deres nye medlemmer, er, at Stalin var en diktator, og at socialismen i Sovjetunionen under Stalin ikke var socialisme. Stalin lever - og derfor bekæmpes han. Det kan være det er fordi socialismen ved hans død for 50 år siden stod stærkere end nogensinde: Kina var befriet, Østeuropa var befriet, de gamle kolonier var i færd med at befri sig. Kommunisterne var den stærkeste globale politiske bevægelse.

Antistalinisterne, der myrdede ham og satte kurs mod kapitalismen, ødelagde socialismen og banede vejen for USA's stilling som altdominerende supermagt.
Derfor er det ikke bare gamle sovjetborgere, der af egen erfaring kan sammenligne Rusland dengang og nu, som hylder Stalin i dag. Alle, der ikke er hjernevaskede, burde gøre det.The supreme dreamteam Kofod og Riis


De skal dog passe på at der ikke er andre i komiteen der snyder dem til sidst
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Send en kommentar