<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16260032\x26blogName\x3dAb+jetzt+wird+zur%C3%BCckgeschossen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zurueckgeschossen.blogspot.com/\x26vt\x3d5098042467124727420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Danskerne bliver ældre - ukvalificeret indvandring ikke løsningen

Hvor tit har vi ikke hørt den: Indvandring er nødvendig for at beholde velfærdssamfundet. Særligt de Radikale og venstre-fløjen har gentaget denne sætning messende.
Imidlertid har alle der er i besiddelse af en smule sund menneskeforstand længe vist at dette er en sandhed med modifikationer.
Dette viser også velfærdskommisionens redegørelse herom:
En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande kan spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040.

I redegørelsen er der oplistet en række mulige tiltag:
Et håndtag ville være at få flere indvandrer i arbejde. Det ville ifølge TV2 løse 24 procent af problemet.

En anden løsning kunne være, at skære i efterlønnen. Her ville 50 procent af problemet løses, hvis efterlønnen afskaffes for folk under 50 år.

Men den løsning, der ifølge kommissionen ville batte mest er et indvandringsstop fra mindre udviklede lande - det vil løse hele 75 procent af problemet.

Konklusionen er klar: Den hovedløse indvandringspolitik Danmark har ført må for evigt lægges i mølposen (skønt officielt indvandringsstop har den reele indvandring eksploderet fra 70'erne og frem til Nyrup-regeringens fald).
Fremover bør Danmark i højere grad gøre det let for f.eks. kvalificeret arbejdskraft fra vores EU-naboer at bosætte sig og arbejde i Danmark.
Alene vores sydlige nabo Tyskland har idag et overskud af kvalificeret arbejdskraft der rækker til at dække mange branchers problemer i Danmark.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »


skrevet af: Blogger Christian Lindhardt-Larsen
5:40 PM

Nu er der jo fri kapital og varebevægelse, så hvorfor 'importere' arbejdskraft.

Der er sket og sket massiv aoutsourcing de seneste år, og intet synes at stoppe det.

Det er ren planøkonomi at tænke på den måde.

Spændende at se hvor mange af det 'kreative lag' der forstår sådan en undersøgelse.

Udover at sætte en absolut stop for import af folk fra 3. verdenslande med kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige problemer, bør man satse på frivillige tilbagebosætning.

Efterlønnen skal selvfølgelig også udfases - så hurtigt som muligt og skatten skal sættes ned, så der ikke er under 40 % tilbage efter skat ved en merindsats.    
skrevet af: Blogger Den Kutteklædte Hævner
2:57 AM

Arbejdskraftens fri bevægelse i EU er jo i princippet en realitet hvor man som dansker f.eks. uden problemer kan bo og arbejde i UK, Tyskland, Italien osv.
Det er der imidlertid egentlig for få der gør brug af som man f.eks. kan se på eksemplet Tyskland hvor der render masser af folk rundt og har brug for et job men hvor alt for få får fingeren ud af gaskammeret (okay lidt uheldig formulering omkring tyskere ;) og søger job i lande hvor der er behov for deres arbejdskraft.
Den bedste løsning ville nok være at der blev krævet yderligere flexibilitet.
Hvorvidt der kommer indvandring fra lande udenfor EU er i mine øjne et spørgsmål om der findes virksomheder der ønsker en bestemt medarbejder til landet.
F.eks. skal man da ikke afspærre muligheden for at en virksomhed f.eks. får eksperter fra USA, Japan osv.
Imidlertid skal vi da også være opmærksomme på at onkel Ali ikke misbruger sin Kebab-biks til at "importere" sin fætter Muhammed under dække af at være ny arbejdskraft.

Men arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor EU (kun EU-borgere dog) samt restriktioner om at virksomheder kun skal kunne hente højt kvalificerede og arbejdskraft der er decideret mangel på i EU bør kunne løse de fleste problemer med engpas.    » Send en kommentar